Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.ilav.pl (zwanego dalej: „Sklepem”). Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Juicy Light Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440906, NIP 7010350337, REGON 146237105 (zwana dalej „Juicy Light”).
 3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Juicy Light, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu oraz powiązanych ze Sklepem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu.
 4. Wszystkie zbierane przez Juicy Light dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 5. Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 6. Wszelkie wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep, Klient, etc.) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

2. Przetwarzanie danych osobowych. Zakres zbieranych danych i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji Konta w Sklepie;

b) składania Zamówienia w Sklepie;

c) korzystania z formularza kontaktowego;

d) wystawiania faktur;

e) zwrotów i reklamacji.

2. Juicy Light przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji Usług dostępnych w Sklepie i dokonaniu zakupów w Sklepie. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.

Konto

a) W przypadku Rejestracji Konta w Sklepie Klient podaje takie dane, jak: jak adres e-mail, adres dostawy, imię i nazwisko oraz hasło.

b) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie Klienta jest wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie, którą Klient zawiera z administratorem na podstawie Regulaminu Sklepu.

c) Klient ma możliwość modyfikowania swoich danych przypisanych do Konta.

d) Dane osobowe zawarte w Koncie Klienta są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta w Sklepie, o której mowa powyżej. W każdej chwili Klient może podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy. Należy pamiętać, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu zamówień.

Składanie Zamówienia

a) W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy Zamówienia. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy, adres i NIP.

b) Podane przez Klienta dane w jego Koncie zostają automatycznie pozostawione do formularza Zamówienia. Klient ma zawsze możliwość ich modyfikacji.

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w Zamówieniu jest wykonanie Umowy sprzedaży, którą Klient zawiera na podstawie Regulaminu Sklepu.

d) Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie Sklepu i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Sklepu Umowy sprzedaży.

Formularz kontaktowy

a) W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail. W treści wiadomości Klient może również zawrzeć inne dane osobowe.

b) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta wynikająca z zainicjowania kontaktu ze Sklepem.

c) Dane osobowe przekazywane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Klienta. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Faktury

a) Jeżeli w związku ze złożonym Zamówieniem, zostanie wystawiona Klientowi faktura, wówczas w tym celu są przetwarzane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.

b) Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Klienta w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje

a) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub złożenia reklamacji dotyczącą Towaru, Juicy Light przekazywane są dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, która dane te przetwarza w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

b) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest w tym przypadku wypełnienie przez Juicy Light prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.

c) Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez Juicy Light archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

3. Juicy Light powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) Serwis Shoplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4C – w celu przechowywania danych na serwerze,

b) Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – w celu dostawy przesyłek z Zamówieniami.

c) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Juicy Light udostępnia zebrane dane osobowe Klienta firmie Blue Media S.A. obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

5. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies, o których mowa § 3, podczas samego korzystania ze Sklepu.

Prawa i obowiązki Administratora i Klientów

 1. Juicy Light ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Juicy Light nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

a) Juicy Light może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu,

b) Juicy Light zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu.

3. Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) prawo do przenoszenia danych,

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Klient uprzednio taką zgodę wyraził,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Juicy Light.

Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. Klient może realizować swoje uprawnienia zgodnie z art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Juicy Light pod adresem Świeradowska 47, 02-662 Warszawa lub na adres e-mail: help@ilav.pl.

4. Juicy Light może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Juicy Light danych (na przykład Juicy Light może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Klienta Zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy).

5. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie są poprawne.

6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć Konto, złożyć Zamówienie, skontaktować ze Sklepem, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

7. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Juicy Light może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu i/lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu.

8. Juicy Light gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

3.     Polityka cookies

1. Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na różnych stronach tzw. Pliki cookies. Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas ich przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/plpl/

help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanieplikow-

cookie/

Chrome™:

ttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

2. Juicy Light wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Sklepu i jego funkcji.

3. Juicy Light wykorzystuje cookies w następujących celach:

a) utrzymania sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

b) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

d) niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. 
Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.
Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej 
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. 
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 
Alternatywnie
 – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.


4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. E-Mail-Newsletter 

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera 
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją.

5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Juicy Light poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: Juicy Light Sp. z o.o., Świeradowska 47, 02-662 Warszawa lub na adres e-mail: ilav@ilav.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2019 r.