Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego iLAV

Juicy Light Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440906, NIP 7010350337, REGON 146237105, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 zł, opłacony w całości, reprezentowana przez Katarzynę Sobieraj – Prezesa Zarządu jest właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.ilav.pl .

 • 1Definicje

Klient

 1. a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 2. b) osoba prawna,
 3. c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rejestracja – proces zakładania Konta przez Klienta.

Konto – Usługa elektroniczna, wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał rejestracji, służący do realizacji składanych

Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający m.in. historię zamówień, dane dotyczące wpłat, udzielonych rabatów.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://ilav.pl/index.php/regulamin-2/, który określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz sposób świadczenia przez

Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.ilav.pl,

Sprzedawca – Juicy Light Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440906, NIP 7010350337,

REGON 146237105.

Towar – dostępne w Sklepie rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie z logowaniem do Konta– proces wyboru Towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji.

Zamówienie bez logowania do Konta– proces wyboru Towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

 • 2 Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Klientów Usługi elektroniczne. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Towarów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
 4. Wszystkie informacje o Towarze i usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu podane na stronie internetowej Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 • 3Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie.
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym także do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. dostęp do poczty elektronicznej.
 1. Usługa Zamówienie.
 1. a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiająca Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. b) W formularzu Zamówienia Klient dokonuje wyboru zamawianego Towaru, sposobu płatności oraz jego dostawy, a także podaje adres dostawy i ewentualnie dane do faktury, jeżeli Klient zgłosił chęć jej otrzymania.
 1. Usługa Konto.
 1. a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.
 2. b) Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie.
 3. c) W Koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego Zamówień w Sklepie.
 4. d) Warunkiem dokonania Rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w formularzu Rejestracji.
 5. Usługa Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Wyślij”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 6. a) Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ilav@ilav.pl lub też pisemnie na adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Reklamacje Usług:
 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W reklamacji Klient powinien przedstawić krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 • 4 Składanie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży
 1. Klient może złożyć zamówienie bez logowania do Konta, a także po zalogowaniu do Konta.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza Zamówień w Sklepie.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest do:
 1. dokonania wyboru Towaru,
 2. wypełnienia odpowiednich danych wskazanych w formularzu Zamówienia, jak również dokonania wyboru sposobu dostawy i metody płatności, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami podania firmy, adresu i NIP celem wystawienia faktury,
 3. po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia,
 4. złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zakup.
 1. Za pośrednictwem formularza Rejestracji istnieje możliwość założenia Konta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem otrzymania Zamówienia do Sklepu i zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.
 • 5Metody płatności i formy dostawy
 1. Klient ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione Towary:
 • płatności elektroniczne oraz za pośrednictwem karty płatniczej 

– płatności realizowane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych: Płatności Shoplo (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A).

– płatności realizowane za pośrednictwem karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w procesie wypełniania Formularza zamówienia, a także w wiadomości potwierdzającej dokonanie Zamówienia, termin płatności 3 dni robocze,
 • płatności przy dostawie (za pobraniem).
 1. Dowód zakupu w postaci paragonu jest dostarczany wraz z Towarem. Dowód zakupu w postaci faktury jest wystawiany na prośbę Klienta i wysyłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy rejestracji.
 2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych Państwa Członkowskich Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.
 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową Sprzedaży.
 4. Podczas wypełniania Formularza Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
 5. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
 • dostawa paczką Poczty Polskiej
 • dostawa paczką Poczty Polskiej za pobraniem
 • dostawa kurierem
 • dostawa do paczkomatu obsługiwanego przez InPost
 • dostawa do kiosku obsługiwanego przez Paczka w Ruchu
 • odbiór osobisty
 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.
 2. Kupujący lub odbiorca Zamówienia, jeżeli jest to możliwe, powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.
 3. Dostawa Towaru poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Dostawa Towaru poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do innego Państwa Członkowskiego UE realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy Towarów, przy czym standardowo nie przekracza on 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Koszt wysyłki Towarów jest zależny od kraju. W celu wyliczenia kosztu dostawy prosimy o kontakt ze sklepem.
 4. Zapłata za Towar może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych on-line lub przy wpłacie na konto bankowe sklepu; nie ma możliwości zamówienia „za pobraniem”.
 1. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub za pomocą karty płatniczej – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 • 6Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Konsument składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres: Juicy Light Sp. z o.o. ul. Paprotki 39, 02-747 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: help@ilav.pl .
 4. Konsument może skorzystać z formularza – Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Konsumenta.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
 6. Konsument, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia Towaru (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedawcy do osobistego odbioru Towaru.
 9. Po odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. W przypadku Konsumenta, który wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Juicy Light Sp. z o.o., ul. Paprotki 39, 02-747 Warszawa.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

– umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– umowy zawartej na aukcji publicznej;

 • 7 Reklamacje
 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.
 • 8 Dane osobowe i pliki cookies
 • Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnych z RODO. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep i Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://ilav.pl/index.php/polityka-prywatnosci/
 • 9Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Klientów nie będącymi Konsumentami właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Sklepu. Klienci, którzy posiadają Konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2018 roku.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2 – Formularz reklamacyjny

 

Zał nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Juicy Light Sp. z o.o.

 1. Paprotki 39 

02-747 Warszawa

e-mail: help@ilav.pl

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

 

1) ……………………………………………………………….. – cena: …………..,

2) …………………………………………………………. ……. – cena: …………….

3) …………………………………………………………. ……. – cena: …………….

Numer zamówienia:………………………………

 

Data zawarcia umowy:……………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta:………………………………………………….

 

Adres konsumenta:………………………………………………………………..

 

Data

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Zał nr 2 

                                                                        ………………., dnia …………. 20…. r.

 

Adresat:

Juicy Light Sp. z o.o.

 1. Paprotki 39 

02-747 Warszawa

e-mail: help@ilav.pl

 

                                   FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko:……………………………………..

Adres:……………………………………………………

E-mail:…………………………………………………..

Tel.:……………………………………………………….

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………………….

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Nazwa Towaru:………………………………………………….

Data nabycia Towaru:…………………………………………

Numer zamówienia:…………………………………………..

Nr faktury (jeżeli dotyczy):………………………………….

Ogólna wartość produktu (cena brutto) : ……..  zł

Adres dostawy:………………………………………………………………………………………

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Kiedy wady zostały stwierdzone:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

 

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

 

(___) usunięcie wady,

 

(___) obniżenie ceny,

 

(___) odstąpienie od umowy.

 

 

…………………………………………………..

 

Data i podpis (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)